Etähoiva vastaa hyvinvointialueiden tarpeisiin

Käynnissä olevan Sote-uudistuksen myötä etänä tuotettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden merkitys korostuu entisestään. Yhteistyömme Kuntien Tieran kanssa varmistaa, että yli kahden sadan kunnan käytössä olevat etähoitopalvelut ovat myös jatkossa hyödynnettävissä. Pidimme marraskuussa 2021 ajankohtaisen Kotona tulevaisuudessakin -webinaarin aiheen tiimoilta. Webinaarissa asiantuntijamme  psykiatrian erikoislääkäri Joel Holmén, hoito- ja hoivapalveluiden kehittäjä Juho Rytkönen sekä hyvinvointi ja turvateknologioiden asiantuntiijamme Eija Kakko pureutuivat aiheeseen kukin juuri oman asiantuntijaroolinsa näkökulmasta. Otathan yhteyttä myyntiimme, mikäli haluat keskustella etähoivan mahdollisuuksista alueellasi. Katso tallenne!

Haluatko nähdä ja kuulla tiivistelmien lisäksi minkälaisia johtopäätöksiä paneelikeskustelussa tehtiin? Katso tallenne oheisen linkin kautta.

https://www.enchant.fi/videovisit/kotona-tulevaisuudessakin

Kotona tulevaisuudessakin

Joel Holmén, Chief specialist, Tyks

Joel on psykiatrian erikoislääkäri ja väitöskirjatutkija. Hänet valittiin vuonna 2020 yhdeksi terveysalan vaikuttavimmista henkilöistä vanhuspsykiatrian etäpalveluiden kehittämisen eteen tehdyn työn vuoksi.  Joel painotti puheenvuorossaan läsnäoloa ja kohtaamista. Lisäksi Joel muistutti, että vanhusväestön lisäksi myös hoitohenkilöstö ikääntyy, jolloin etähoiva on varteenotettava ratkaisu myös työurien mielekkään jatkamisen kannalta. 
 • Etäkohtaamisissa tärkeässä roolissa Joelin mukaan ovat 
  • Kuulluksi tuleminen. Meillä kaikilla on tarve tulla kohdatuksi. Se miten vastaamme tähän tarpeeseen vauhdikkaan kehityksen keskellä on onnistumisen ydin
  • Toisen ymmärtäminen puolin ja toisin etäkohtaamisessa. Empatian korostaminen. Kokevatko molemmat osapuolet kohtaamisen samalla lailla.
  • Yhteistyön ja luottamuksen luominen. Miten me ammattilaisina koemme että hoidettavat kuulevat meitä ja onnistummeko välittämään empatiamme etänä. 
  • Terapeuttinen allianssi, eli hoitajan ja hoivattavan välinen yhteistyösuhde on mahdollista synnyttää myös etäkohtaamisten kautta. 
 • Hoivattavat itse ovat kertoneet, että kokevat myös etänä toteutetun hoitosuhteen antoisana, vaikka teknologia aluksi saattaa jännittääkin. 
 • Liian monimutkainen teknologia voi kuitenkin olla käytön este, joten palveluiden on oltava helppokäyttöisiä.
 • Ammattilaisilta palaute on ollut moninaista kuten missä tahansa uudistuksessa. Uudet teknologiat ovat jännittäneet, mutta toisaalta käyttö on alkanut sujumaan pienen opettelun jälkeen.

Juho Rytkönen, Hoito- ja hoivapalveluiden kehittäjä, Ylä-Savon SOTE

Juholla on useiden vuosien kokemus ikäihmisten hyvinvointi- ja terveysteknologian saralta. Viimeiset neljä vuotta hän on yhdessä kollegoidensa kanssa kehittänyt etähoitoa menestyksekkäästi Ylä-Savon Sosiaali- ja terveystoimen alueella. Juho kertoi Yssoten osalta etähoidon osuuden kokonaiskäyntimäärästä olevan jatkuvassa kasvussa. Tavoitetasoksi asetettiin 5% mutta tavoite on jo ylitetty ja tällä hetkellä etähoidon määrä on n. 9% kaikista käynneistä.
 • Onnistumisen ja avaimiksi Juho listaa seuraavat tekijät
  • Asiakastarve ja turvallisuus edellä. Asiakkaan tarpeen mukaisesti suunnitellaan ja tuotetaan kunkin asiakkaan tarvitsemat kotihoidon palvelut olivat ne sitten etähoitoa, fyysisiä käyntejä tai esimerkiksi lääkerobotiikkaa.
  • Hoitajien rooli on mahdollistava.  
  • Suunnittelun alkuvaiheessa yhteinen työpajakehitys, jossa mukana asiakastarpeen parhaiten tuntevat hoitajat sekä esihenkilöt. Kaikki suurimmat ja pienimmät haasteet ratkaistiin yhdessä.
  • Kaikki kotihoitajat saivat kunnon koulutuksen aiheeseen. 
  • Tavoitteellisuus ja maltti: Kaikkien osa-alueiden tunteminen ja ymmärrys eri sidosryhmien tarpeista ja vaikuttimista
  • Seurannan tärkeys: seurannan osuutta käydään läpi kaikkien osapuolien (niin johto kuin kentällä työskentelevät hoitajat). Seuranta vahvistaa ymmärrystä ja juuri ymmärrys ja merkitys ovat olleet onnistumisen kulmakiviä.
  • Etähoito nähdään osana kotihoitoa, sitä ei tarjota erillisenä palveluna

Eija Kakko, Senior specialist, VideoVisit Oy

Eija on hyvinvointi- ja turvateknologioiden asiantuntija, jolla on taustallaan vuosien kokemus julkisella sektorilla sekä sairaanhoitajan työstä että erilaisista kehitystehtävistä.  Eija  muistutti heti puheenvuoronsa alussa käytännön asioista, joiden on toteuduttava jotta etähoivalla voisi olla onnistumisen edellytyksiä. Tällaisia ovat mm.
 • Innostunut henkilökunta: Pakottamalla ei synny hyvää, joten tässäkin tapauksessa muutos vaatii johtajuutta
 • Rekrytointi: Löydetäänkö hoitajat henkilöstön keskuudesta etähoitoyksikköön vai rekrytoidaanko kokonaan uudet henkilöt. 
 • Etähoivan tuottaminen: On myös pohdittava tuotetaanko etähoivaa keskitetysti vai hajautetusti. Etähoiva on heti alusta asti miellettävä yhdeksi tavaksi tuottaa kotihoitoa, etähoiva ja perinteinen kotihoito eivät kilpaile keskenään. 
 • Löydettävä oikeanlaiset tilat jotka soveltuvat rauhalliseen työhön, akustiikka huomioitava.
 • Laadukkaat koneet, kamerat, headsetit. Teknologian on oltava laadukasta, jotta laadukas hoito voi toteutua.
 • Prosessit ja toimintatavat. Esim. miten asiakas tulee asiakkaaksi etähoivaan, miten palvelua ohjataan jne. Kaiken ei tarvitse olla täydellistä heti alussa vaan toimintaa hiotaan ja kehitetään toiminnan edetessä. 
 • Tilastointi ja kirjaaminen, jotka etenkin etähoidossa nousevat todella tärkeiksi kun hoitaja ei näe asiakasta paikan päällä. Mitä asiakkaalle kuuluu, mikä hänen vointinsa on. Ohjeet näille.
 • Etenemisen seuraaminen määriteltyjen mittareiden avulla ja etenemisen raportointi (esim. asiakasmäärä, käyntimäärä, käynnin kesto jne.)
Etähoivan palvelut ja henkilökunta
 • Etähoidossa työskentelee sekä lähihoitajia että sairaanhoitajia henkilön työnkuvan ja asiakkaan tarpeen mukaan. 
 • Hoitajien lisäksi asiakkaiden kanssa etänä työskentelee myös mm. fysioterapeutteja ja vanhupsykiatrian ammattilaisia.
 • Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi asiakas saa mukavaa sisältöä päiväänsä, sosiaalisia kontakteja (omaisyhteys), päivätoimintaa jne.
 • Etähoiva tukee myös omaishoitajien työtä.
Asiakkaiden kartoitus ja laitteiden vienti
 • Asiakaspalveluohjaus on isossa roolissa etähoidon onnistumisen kannalta.
 • Asiakaskartoituksessa etähoivaan voidaan hyödyntää esimerkiksi RAI:ta, jonka avulla voidaan tehdä kartoitusta asiakkaista, joiden yksilölliset tarpeet voidaan täyttää etähoivapalvelun avulla. 
 • Tämän jälkeen käydään vielä läpi oman henkilökunnan keskuudessa RAI:n muodostama lista tiheällä kammalla läpi, jonka avulla löytyy alkuvaiheeseen juuri sopivimmat asiakkaat joille palveluita lähdetään tarjoamaan. 
 • Me VideoVisitillä autamme myös tässä sopivimpien asiakkaiden kartoituksissa sillä usein henkilökunnan ensireaktio henkilökunnalla on, että asiakaskunnasta ei löydy sopivia asiakkaita. Ulkopuolisesta näkemyksestä on usein apua asiakaskartoituksessa. 
 • Ensimmäisellä käynnillä asiakkaalle viedään tarvittavat laitteet ja asiakkaan kanssa käydään hänelle suunniteltu, yksilöllinen uusi toimintamalli rauhassa ja perusteellisesti läpi. Sekä opetellaan käyttämään laitteita. 
 • Useimmiten toimii malli jossa laitteet viedään asiakkaalle jo ensimmäisellä kerralla ja hänen kanssaan sovitaan kokeilusta. 
 • On tärkeää, että jokainen asiakas saa aina samanlaisen esittelyn.
Eija muistutti  myös, että kaikki asiakkaat nimenomaan eivät halua kotiinsa hoitajia kun taas etähoitaja on usein jopa paremmin läsnä asiakkaan kohtaamisessa, sillä mitään ulkopuolisia, häiritseviä tekijöitä ei kohtaamiseen liity.

Ajankohtaista

Kaikki artikkelit